Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

I. Postanowienia podstawowe

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej: „RODO”) to BINARY SOLUTION s.r.o. Numer identyfikacyjny 06464581 z siedzibą Ostravská 594/4, 737 01 Český Těšín (dalej: „administrator”).
Dane kontaktowe administratora to
Adres: Ostravská 594/4, 737 01 Český Těšín, Česká Republika

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon: +420 606 688 612

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieci lub jednego bądź kilku szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia.
Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.
W stosunku do naszych klientów przetwarzamy tylko te dane, które są absolutnie niezbędne.

imię Nazwisko;
adres;
Adres rozliczeniowy;
numer telefonu;
adres e-mail;

 

W odniesieniu do naszych dostawców i dystrybutorów możemy dodatkowo przetwarzać następujące dane osobowe:

Nazwa firmy;
Data urodzenia;
adres dostawy lub inny adres kontaktowy;
skrzynki na dane identyfikacyjne;
połączenie bankowe;
dane podane poza zakresem właściwych przepisów prawa przetwarzane w ramach zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą (np. przetwarzanie zdjęć itp.).

 

 

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.
Celem przetwarzania danych osobowych jest
przetwarzanie Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, bez podawania danych osobowych danych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja po stronie administratora,
wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.
Nie następuje automatyczne indywidualne podejmowanie decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 

IV. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe
przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Ciebie z administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
przez okres do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie 5 lat, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

 

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby
uczestniczenie w dostawie towaru/usługi/realizacji płatności na podstawie umowy,
świadczenia usług prowadzenia sklepu internetowego oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
świadczenie usług marketingowych.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług mailingowych/usług w chmurze.

 

VI. Twoje prawa

Zgodnie z warunkami określonymi w RODO masz
prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO a
prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wskazany w punkcie III niniejszego regulaminu.
Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
Administrator podjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie magazynów danych oraz magazynów danych osobowych w postaci papierowej, w szczególności bezpieczny dostęp hasła i program antywirusowy.
Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII. Używamy plików cookie

 

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby mierzyć ruch na naszej stronie internetowej, funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz ułatwić zakupy.

 

Takie przetwarzanie jest możliwe dzięki przepisom (RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Pozwala nam na to tak zwany prawnie uzasadniony interes.

 

Tak zwane marketingowe pliki cookie nadal działają na naszej stronie internetowej. Używamy ich do późniejszego kierowania naszych reklam. Takie wykorzystanie jest możliwe na podstawie Twojej zgody.

 

Z naszej strony internetowej można również korzystać w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych o zachowaniu osób odwiedzających stronę oraz inne kierowanie reklam – tryb ten można ustawić w ustawieniach przeglądarki lub za pomocą anonimowego okna przeglądarki.

 

Internet Explorer — https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox — https://support.mozilla.org/cs/kb/allow-zakazani-cookies
Safari — https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Opera — https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge — https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

Pliki cookies, które zbieramy w celu pomiaru ruchu na stronie oraz tworzenia statystyk dotyczących ruchu i zachowania osób odwiedzających naszą stronę, oceniane są w formie zbiorczej całości, a więc w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby. Niezbędne do funkcjonowania serwisu pliki cookies przechowywane są zawsze tylko na czas niezbędny do jego działania.

 

Zebrane pliki cookies są dla nas przetwarzane przez:

dostawca usługi Google Analytics, Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, zgodnie z jej regulaminem, który można znaleźć tutaj.
Usługodawca Sklik, którego operatorem jest Seznam.cz, a.s., z siedzibą Radlická 3294/10, 150 00 Praga 5 – Smíchov, zgodnie z jego regulaminem – szczegóły tutaj.
Usługodawca Facebook, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, zgodnie z jego regulaminem – szczegóły tutaj.

 

Pliki cookies przechowujemy przez czas, który został określony poniżej dla poszczególnych rodzajów plików cookies.

 

 

IX Postanowienia końcowe

Składając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając swoją zgodę za pomocą formularza online. Zaznaczając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję warunków ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej lub prześle Ci nową wersję tych warunków na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie 1 marca 2023 r.