Aż 22.000 mg kolagenu w 1 dziennej dawce!

Měna
Ikona koszyka 0
X
Zawartość koszyka
 x 

Twój koszyk jest pusty

Terms of Service KOLAGENOMANIA.PL

Regulamin KOLAGENOMANIA.PL

spółki handlowej

BINARY SOLUTION s.r.o.

z siedzibą Ostravská 594/4, 737 01 Český Těšín

numer identyfikacyjny: 06464581

zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym w Ostrawie, dział C, wpis 72043

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.kolagenomania.pl

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejsze warunki (zwane dalej „warunkami”) firmy handlowej BINARY SOLUTION s.r.o., z siedzibą pod adresem Ostravská 594/4, 737 01 Český Těšín, numer identyfikacyjny: 06464581, zarejestrowanej w prowadzonym rejestrze handlowym w Ostrawie, sekcja C, wkładka 72043 (dalej tylko „sprzedawca”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, które powstają w związku z lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową kupna”) zawarta pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.drbujon.cz (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

 

1.2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami. O ile strony nie uzgodnią inaczej, niniejszy regulamin nie ma zastosowania do umów kupna-sprzedaży zawieranych z kontrahentami Sprzedawcy będącymi osobami prawnymi lub osobami, które przy zamawianiu towarów działają w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu , i do których mają zastosowanie warunki uzgodnione indywidualnie przez strony.

 

1.3. Niniejsze warunki są zgodnie z § 1751 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny Czeskiej Republiky, z późniejszymi zmianami („Kodeks cywilny”), nieodłączną częścią każdej umowy kupna-sprzedaży zawieranej przez Internet między Sprzedającym a Kupującym przechowywać zgodnie z art. 2 niniejszych warunków handlowych („Umowa kupna”), chyba że Kupujący i Sprzedający wyraźnie uzgodnili inne rozwiązanie. Postanowienia odbiegające od niniejszych warunków mogą być uzgodnione indywidualnie przy zawieraniu Umowy Sprzedaży. Odmienne postanowienia w Umowie Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

 

1.4. Postanowienia odbiegające od warunków mogą być negocjowane w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

 

1.5. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku polskim.

 

1.6. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

 

1.7. Zarejestrowanym Partnerom Biznesowym mogą zostać przyznane różne rabaty i inne bonusy na warunkach określonych przez Sprzedawcę. Aktualne informacje o Spółce można uzyskać na stronie https://www.kolagenomania.pl/sprzedaz-biznesowa

 

 

KONTO UŻYTKOWNIKA
2.1. Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu. Aktywacja konta użytkownika wymaga wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia akceptacji niniejszego regulaminu, w tym Polityki Prywatności.

 

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz podczas składania zamówienia są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

 

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

 

2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

 

2.5. Sprzedający ma prawo do usunięcia konta użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 1 rok lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży (w tym warunki handlowe).

 

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

ZAWARCIE UMOWY KUPNA
3.1. Wszelkie prezentacje towarów znajdujące się w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Przepisów art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego Czeskiej Republiky nie stosuje się.

 

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeśli towary te ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towarów obowiązują przez czas ich wyświetlania w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej. W przypadku, gdy sprzedawca oferuje bezpłatną wysyłkę, kupujący musi zapłacić minimalną łączną cenę zakupu wysyłanych towarów w wysokości określonej w interfejsie internetowym sklepu, aby uzyskać prawo do bezpłatnej wysyłki. W przypadku, gdy kupujący częściowo odstąpi od umowy kupna, a łączna cena zakupu towaru, za który kupujący nie odstąpił od umowy, nie osiągnie minimalnej kwoty wymaganej do skorzystania z prawa do bezpłatnego przewozu towaru zgodnie z wcześniejszą zdanie, prawo kupującego do bezpłatnego transportu towaru wygasa, a kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu za transport towaru.

 

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

3.4.1. zamówiony towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),

 

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

 

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie jako „zamówienie”).

 

3.5. Kupujący przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący podał w zamówieniu, uwzględniając również możliwość wykrycia przez kupującego i poprawienia błędów, które nastąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Wyślij zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca potwierdzi kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną, na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej jako „adres e-mail kupującego”) .

 

3.6. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

 

3.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym zostaje ustanowiony przez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez sprzedającego do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

 

3.8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi we własnym zakresie i koszty te nie odbiegają od ceny podstawowej wskaźnik.

 

3.9. Kupujący ma prawo anulować zamówienie (zmienić je i poprawić), tj. wycofać swoją propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży, bez żadnych sankcji do momentu akceptacji propozycji zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

3.10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z chwilą doręczenia potwierdzenia otrzymania (przyjęcia) zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę, zgodnie z którym Sprzedający jest zobowiązany do pozyskania i dostarczenia towaru zgodnie z Umową Sprzedaży, ewentualnie w tym usług powiązanych oraz niniejszych warunków, a Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tych towarów i przejęcia usług powiązanych oraz zapłaty uzgodnionej ceny.

 

3.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w wyjątkowych przypadkach do niedostarczenia Kupującemu wybranego towaru, w szczególności w przypadku, gdy Sklep Internetowy omyłkowo podał ewidentnie błędne lub niestandardowe dane, w szczególności dotyczące zamawianego Towaru, jego ceny lub terminu dostawy, lub jeżeli Towar został wyprzedany i trwale niedostępny. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu Kupującemu kwoty pieniężnej zapłaconej na podstawie Umowy Sprzedaży.

 

3.12. Informacje o zrealizowanych zamówieniach i zawartych umowach sprzedaży są archiwizowane w interfejsie internetowym sklepu przez okres co najmniej pięciu lat od jego zawarcia, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa. Informacje te nie są dostępne dla osób trzecich.

 

CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Cena towaru obowiązuje w chwili realizacji oferty Sprzedawcy w Sklepie Internetowym. Płatności za dostawę towarów, inne usługi i wszelkie dalsze inne opłaty nie są wliczone w cenę towaru, lecz są naliczane oddzielnie, a łączna cena końcowa wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami, które Kupujący jest zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, zostaje powiększona o ich wysokości, o której Kupujący jest informowany przed wysłaniem (potwierdzeniem) zamówienia.

 

4.2. Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z Umową Sprzedaży mogą zostać uiszczone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w sposób oferowany przez interfejs internetowy sklepu w ramach procesu składania zamówienia, zawsze w zależności od decyzji Sprzedającego aktualne opcje, rodzaj i ilość zamawianych towarów.

 

4.3. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

 

4.4. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4 ust. 6 Regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

 

4.5. W przypadku płatności gotówką, za pobraniem lub w punkcie odbioru cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

4.6. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z oznaczeniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

 

4.7. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie przyjmie zamówienia zgodnie z art. 3.10 niniejszych warunków handlowych, zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Przepisów art. 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Czeskiej Republiky nie stosuje się.

 

4.8. Towar pozostaje w posiadaniu Sprzedającego do czasu pełnej zapłaty i odbioru towaru przez Kupującego. Ryzyko uszkodzenia mienia przechodzi z chwilą odbioru towaru przez Kupującego.

 

4.9. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę VAT dotyczący płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej. Dokument podatkowy – faktura wystawiana jest przez Sprzedawcę Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru.

 

4.10. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.

 

PROGRAMU PARTNERSKIEGO
5.1 Zniżki dotyczą Partnerów posiadających konto użytkownika zarejestrowane w Programie Partnerskim. O szczegółach korzyści płynących z Partnerstwa zostaniesz poinformowany osobnym e-mailem po zakończeniu rejestracji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA
6.1. Kupującemu, który zawarł umowę kupna-sprzedaży poza działalnością gospodarczą jako konsument, przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

 

6.2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni

od dnia otrzymania towaru,
od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części
od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularne powtarzane dostarczanie towaru.

6.3. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna:

świadczenia usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy ,
o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
dostawa towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami.
dostawa towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,
w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego Czeskiej Republiky.

6.4. Aby zachować termin odstąpienia, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie odstąpienia.

 

6.5. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży kupujący wysyła na adres e-mail lub adres dostawy sprzedającego podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

 

6.6. Kupujący, który odstępuje od umowy, ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.

 

6.7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostawy, w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

 

6.8. Jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca zwróci

kupującemu koszt dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia rzeczy.

 

6.9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie wyda mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

 

6.10. Towar musi zostać zwrócony przez kupującego do sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

 

6.11. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i zwróci w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego w ramach umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

 

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW
7.1. Transport towarów z zawartej Umowy Sprzedaży odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. W przypadku zamówienia środka transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

 

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar w terminie określonym w Umowie Sprzedaży, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że termin dostawy wskazany w interfejsie internetowym sklepu ma charakter wyłącznie orientacyjny i będzie zależny od wybranego przewoźnika.

 

7.3. Jeżeli zgodnie z umową kupna-sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy.

 

7.4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

 

7,5. Odbierając towar od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Nie narusza to uprawnień kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady produktu oraz innych uprawnień kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

7.6. Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru i przy odbiorze należytego zbadania i sprawdzenia towaru. Kupujący potwierdza pisemnie przyjęcie towaru na dokumencie dostawy, potwierdzając tym samym w szczególności zgodność ilości i rodzaju otrzymanego towaru z danymi zawartymi w dokumencie dostawy. W przypadku braku możliwości sprawdzenia towaru przy odbiorze, Kupujący jest zobowiązany to zrobić niezwłocznie po jego odbiorze i powiadomić Sprzedawcę o stwierdzonych wadach zgodnie z art. 7 niniejszych warunków.

 

7.7. W przypadku, gdy towar został uszkodzony podczas transportu przez przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest spisać z tym przewoźnikiem protokół uszkodzenia przewożonego towaru i nie przyjąć dostarczonego towaru. Jeżeli szkoda spowodowana transportem zostanie stwierdzona przez Kupującego dopiero po odebraniu towaru, Kupujący musi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od dostawy, poinformować o tym Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres info@kolagenomania.pl.

 

7.8. Przesyłki zwracane Sprzedawcy jako nieodebrane są ponownie wysyłane do Kupującego wyłącznie na jego żądanie, przy czym Kupujący jest zawsze zobowiązany zapłacić Sprzedającemu opłatę pocztową za ponowną wysyłkę.

 

PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA
8.1. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw z tytułu nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego Czeskiej Republiky oraz Ustawa Czeskiej Republiky nr 1997/2007 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

 

8.2. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa wynikającego z wady towaru w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Nie dotyczy to takich wad towaru, którym podlega określony minimalny termin przydatności do spożycia towaru i za które Kupujący zgodnie z postanowieniami § 2167 lit. d) Kodeksu Cywilnego Czeskiej Republiky, do skorzystania z prawa z tytułu wady tylko wtedy, gdy wada ta wystąpi w ciągu tego minimalnego terminu przydatności do spożycia. Jeżeli Kupujący nie zgłosił wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak mógł ją wykryć w wyniku terminowego oględzin i należytej staranności, sąd nie przyzna mu prawa z tytułu wadliwego wykonania.

 

8.3. W przypadku stwierdzenia wady kupujący może zgłosić sprzedawcy reklamację i żądać:

wymiana na nowy towar,
rozsądny rabat od ceny zakupu,
odstąpić od umowy.

8.4. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy,

jeżeli towar ma wadę istotną,
jeżeli z powodu powtarzającego się wystąpienia wady nie może prawidłowo korzystać z rzeczy,

z powodu większej liczby wad produktu.

8.5. Sprzedawca obowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdym placówce, w której rozpatrzenie reklamacji jest możliwe, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji. reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

 

8.6. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment wyrażenia woli kupującego (skorzystanie z prawa z tytułu nienależytego wykonania) wobec sprzedającego.

 

8.7. Sprzedawca informuje kupującego na piśmie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 

8.8. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

 

8.9. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje prawo do odszkodowania za celowo poniesione koszty poniesione w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Kupujący może skorzystać z tego prawa u sprzedawcy w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.

 

8.10. Wybór sposobu reklamacji należy do kupującego.

 

8.11. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego Czeskiej Republiky oraz ustawa Czeskiej Republiky nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

 

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
9.1. Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru.

 

9.2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego Czeskiej Republiky.

 

9.3. Sprzedawca obsługuje reklamacje konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego info@kolagenomania.pl. Sprzedawca prześle informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

 

9.4. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NIP: 000 20 869, adres internetowy: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym z umowy kupna-sprzedaży.

 

9.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

 

9.6. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

 

9.7. Kupujący przyjmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego Czeskiej Republiky.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „rozporządzenie RODO”) związanej z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, w celu negocjowanie umowy kupna-sprzedaży oraz w celu wypełnienia zobowiązań publicznoprawnych sprzedającego jest realizowane przez sprzedającego za pomocą specjalnego dokumentu.

 

WYSYŁANIA WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES
11.1. Kupujący wyraża zgodę, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 ustawy Czeskiej Republiky nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), jak z późniejszymi zmianami, do wysyłania informacji handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny lub numer telefonu kupującego. Sprzedający wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec kupującego zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu przesyłania komunikatów handlowych za pomocą specjalnego dokumentu.

 

11.2.

Sprzedawca wypełnia swoje obowiązki prawne związane z ewentualnym przechowywaniem plików cookies na urządzeniu kupującego za pomocą specjalnego dokumentu.

 

DOSTAWA
12.1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

12.2. Kupujący doręcza Sprzedawcy korespondencję na adres e-mail wskazany w niniejszym regulaminie. Sprzedawca doręcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany w jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

ZALECANE PRZECHOWYWANIE
13.1. Zalecamy przechowywanie towaru dobrze zamkniętego w oryginalnym opakowaniu, w ciemnym i suchym miejscu.

 

13.2. Po otwarciu opakowania zalecamy, aby wydłużyć okres przydatności do spożycia, dokładnie zamknąć torebkę i przed zamknięciem wycisnąć z niej jak najwięcej powietrza lub wytworzyć próżnię lub przechowywać produkty w szczelnym słoiku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy, wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

14.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia Umowy Sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

 

14.3. Umowa kupna wraz z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

 

14.4. Załącznik do regulaminu zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

 

14.5. Niniejsze warunki obowiązują i obowiązują od 1 marca 2023 r